ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Technikum Ekonomicznego, Hotelarskiego, Gastronomicznego

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW  DO KLASY PIERWSZEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych:

Lp.

Czynności

Terminy

1.

Składanie wniosków do wybranych szkół

25.04.2016r. – 23.06.2016r.

2.

Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia  gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez kandydatów

24.06.2016r. – 28.06.2016r.

3.

Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia  w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów

15.07.2016r. - 26.07.2016r.