Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej - podanie

Regulamin rekrutacji - regulamin

Lista ośrodków, gdzie można wykonać badania lekarskie - lista


INFORMACJE ODNOŚNIE ELEKTRONICZNEGO
SYSTEMU NABORU
W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2
IM. MARII DĄBROWSKIEJ W DĘBLINIE
OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Wyciąg najważniejszych informacji:

   

I. Od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

Kandydaci z województwa lubelskiego logują się do sytemu  z wykorzystaniem numeru PESEL oraz hasła dostępowego, które otrzymują w szkole podstawowej. Kandydaci mają możliwość składania wniosków o przyjęcie do dowolnej liczby szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne.

 • Rodzice/kandydaci wypełniają wniosek
 • Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru.

Kandydaci spoza województwa lubelskiego nigdzie się nie logują.

 • Rodzice/kandydaci wypełniają wniosek
 • Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru.

Uwaga:

Wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły w wersji papierowej można:

- dostarczyć do sekretariatu szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00,

- zeskanować i przesłać na internetowy adres szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zatytułowany np. „Wniosek o przyjęcie do szkoły – Jan Nowak”,

- dostarczyć drogą pocztową.


     II. 
Od 15 czerwca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 • Rodzice/kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
  o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie
  o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
  , które składają w szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru.
 • Kandydaci sprawdzają w systemie poprawność wprowadzonych danych i status wniosku, a w sytuacji zauważenia błędu zgłaszają informację o tym do szkoły ponadpodstawowej pierwszego wyboru.

Wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym
do przyjęcia do technikum lub szkoły branżowej, po złożeniu przez nich oświadczeń
o wyborze danej szkoły.

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie
do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do
dnia 25 września 2020 r.

   

 III. 12 sierpnia 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej szkoły (zsz2deblin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Kandydaci mają również dostęp w systemie do informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.

     IV.  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

Składanie w sekretariacie szkoły oryginałów świadectw i zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty do szkoły ponadpodstawowej, celem potwierdzenia woli podjęcia w niej nauki.

UWAGA !!! Nie dotyczy to kandydatów, którzy na wcześniejszym etapie złożyli już oryginały ww. dokumentów. W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe składane jest ponadto zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

   

 V. 19 sierpnia 2020 r. godz.14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych
i listy kandydatów nieprzyjętych.

Wymagania sanitarne podczas składania dokumentów w sekretariacie szkoły:

- osoba mająca dostarczyć dokumenty przychodzi z zasłoniętymi ustami i nosem.

- przy wejściu do szkoły bezwzględnie musi zdezynfekować ręce.

Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 15.00.