„Odbiór w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Dęblinie”

           W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, informujemy, że czynności odbioru końcowego w dniu 26 października 2020 r. o godz. 10.00. Komisja dokonała odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania polegającego na termomodernizacji budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Dęblinie na kwotę 2.139.000,00 zł oraz za wykonanie opinii ornitologiczno-chiropterologicznej w kwocie 5.000,00 zł .

unia_l.jpg


logo5.2.jpg

„Odbiór w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Dęblinie”

            W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego w dniu 14 sierpnia 2020 r. komisja dokonała odbioru częściowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania polegającego na termomodernizacji budynku szkoły przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Dęblinie na kwotę 1.144.400,51 zł. oraz za wykonanie opinii ornitologiczno-chiropterologicznej w kwocie 5.000,00 zł.

Czytaj więcej...

EFS kolor poziom

Projekty z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych – w trakcie realizacji
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego


Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020,
Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA,
Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.
Beneficjent: Powiat Rycki
Okres realizacji: 2018.04.16 -2020.11.30
Całkowita wartość projektu wynosi 25 837 175,92 zł. Koszty kwalifikowane wynoszą 18 382 746,78 zł, w tym  14 796 790,31 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, natomiast wkład własny powiatu ryckiego wynosi 11 040 385,61 zł.

Czytaj więcej...